(Korece) Kore Atasözleri – 2

Kore Toplumunda Atasözleri

Savaş yorgunu Kore’de birçok atasözü bulunur. Birikmiş irfan, değer dizgesi ve hayat karşısındaki tutumlar bu atasözlerinin birer aynası olmuştur. Kore atasözleri hakkında çalışma yapan birisi Kore kültürü hakkında pek çok bilgi sahibi olabilir.

                Kore toplumu geçmişte Çin kültüründen oldukça etkilenmiştir. Bu etki Kore atasözlerinde de görülebilir. (Raymond, 1951:237)

                Kore atasözleri nesiller boyu süre gelen filozofik bilgi birikiminin antik külçeleri olarak görülebilir. Kore atasözleri genellikle yaşlılar tarafından daha sıklıkla kullanılır. Batı toplumlarının aksine Kore’de atasözleri günlük konuşmaların içine kolaylıkla serpiştirilebilir. Kore atasözleri Çin kültürü etkisinin yanı sıra, Kore toplumu üzerindeki Budacı ve Konfiçyısçu etkiyi de yansıtır.

İlerleyen bölümlerde Kore atasözleri somut kavramlar, canlılar, hayvanlar, insanlar ve insan vücudu, bitkiler, cansız varlıklar, toprak ve taş, hava ve gökyüzü, doğa şekilleri, eşyalar, soyut kavramlar, zaman, söz, ölüm ve ruhani varlıklar ile ilgili atasözleri başlıkları altında sınıflandırılarak incelenmiştir.

Türk Toplumunda Atasözleri

Atasözleri geniş halk kitlelerinin yüzyıllar boyunca edindikleri tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve benimsenen, kimin tarafından söylendikleri belli olmaksızın ağızdan ağıza dolaşan, yol gösterici nitelik kazanmış, az kelime ile çok anlam içeren kültür unsurlarıdır. Başka bir ifade ile atasözleri; uzun deneyim ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, kalıplaşmış, önemli bir bölümü geniş zamanda ya da emir kipinde çekimlenen tümcelerdir. Ayrıca atasözleri, bir dilin söz varlığı içinde o toplumun bilgelini, dünya görüşünü ve anlatım gücünü ortaya koyan ve yüzyıllarca yaşayabilen sözlerdir.

Toplumların dil haznelerinde önemli bir yer oluşturan atasözleri ve deyimler, toplum tarafından kabul edilen duygu ve düşüncelerin dile getirildiği sözlerdir. Atasözleri daha çok öğüt ve uyarı içerikli olduklarından dolayı kısa ve özlüdürler. Aynı şekilde bazen öğüt vermek için, bazen de örnek göstermek veya düşüncelerimizi kısa yoldan anlatmak için başvurduğumuz atasözleri, hayatın hemen her alanında sıkça kullanılmaktadır. Atasözlerinin en başta gelen özellikleri arasında, anlatıma kıvraklık katarak uzun ve karmaşık anlatımların kolayca anlaşılmalarını sağlamalarıdır. Atasözlerinin bir diğer özelliği de, ilk defa kim tarafından ne zaman ortaya atıldıkları bilinmeyen, toplumların asırlar boyunca karşılaştıkları olaylardan ve tecrübelerden ilham alarak ortaya çıkardığı ve gelecek kuşaklara devrettikleri öğütler olmalarıdır. Bu yönüyle anonim özellik taşımaktadırlar.

Konuşma sırasında yeri geldikçe söylenmesi tercih edilen atasözleri, insanların günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri olayları göz önünde bulundurarak çeşitli durumlarda öğüt verme, akıl verme, yol gösterme tarzında gelişmiş ve yayılmış tümcelerdir. Her ulusun kendi atalarının düşüncelerine, denemelerine, gelenek ve göreneklerine dayanan ulusal atasözleri vardır. Bu çeşit atasözlerinden de o ulusun düşünce, duygu yolları ve türleri öğrenilmiş olur. Bununla birlikte her ulusta atasözlerine rastlanılması, insanların daima geçmiş kuşakların düşünce ve deyişlerinden yararlanmak istediklerini, ihtiyaç karşısında atalarının akıllarına, öğütlerine başvurduklarını açıkça göstermektedir.

Şüphesiz, atasözlerinin bir kısmı anlattığı olay ve savunduğu düşünce bakımından bütün insanlığın benimsediği ve kabul ettiği düşünceyi ele alır ve davranışı telkin eder. Bu durumda, atasözleri evrensel bir nitelik taşır. Ancak büyük bir çoğunluğu da daha çok önem verdiği, daha sıklıkla ele aldığı konu ve düşünceyle ilgili olarak, durumu teşhis etme, konuya yaklaşma, konuyu somutlaştırma ve anlatma gibi yönleri ile hem dili oluşturan kültürü hem de o kültürü yansıtan dili ifade ederek ulusal niteliklerine bürünürler. Tarih boyunca değişik iklim ve atasözleri türünde çok sayıda ürünler verdiği ve yüzyıllar boyunca bu atasözlerinin az çok değişikliklerle kullanılageldiği herkes tarafından bilinmektedir. (Yaşar, 2007: 146,147)

Kore Atasözleri ( Korece Atasözleri ) Serimizin 2. kısmı

  1. 엎드려 절 받기. /Opdırıyo col badgi/

Secde ederek selam almak.

Açıklama: Başka birisinden iltifat almaya çabalandığı durumda kullanılır.

  • 열 길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다. /Yol gil mul sokın arado han gil sokın morında./

On kulaçlık suyun sesini bilsen de bir kulaçlık insanın sesini bilmemek.

Açıklama: İnsanların düşünce ve isteklerini anlamanın zor olduğunu vurgular.

  • 원수는 외나무다리에서 만난다./Vonsunın vinamudarieso mannanda./

Düşmanla asma köprüde karşılaşmak.

Açıklama: Kaçılamayacak bir kötü şans ile karşılaşmak anlamına gelmektedir.

  • 우는 아이 젖준다. /Unın al cotcunda./

Ağlayan bebeğe süt vermek.

Açıklama: İhtiyaçları ve istekleri için sesini yükselten insanların dilediklerini elde edeceklerini vurgulamaktadır.

  • 울려는 아이 뱜친다. /Uluyonın ai byamçinda./

Ağlayacak çocuğa tokat atmak.

Açıklama: Kızgın bir insanı tahrik ederek daha da kızdırmak anlamında kullanılır.

  • 이 아픈날 콩밥한다. /İ apınnal kongbabhanda./

Dişim ağrıdığı gün fasulye yemeği pişirmişler.

Açıklama: Bir kişinin şanssızlığını vurgulamak için kullanılır.

  • 입은 거지는 얻어 먹어도 벗은 거지는 못 얻어 먹는다./İbın gocinin odo mogodo bosın mot odo monnında./

Giyinik dilenci yemek kazanıp yer, çıplak dilenci yemek kazanıp yemeyi başaramaz.

Açıklama: Giyim ve görünüşün çok önemli olduğunu vurgulamaktadır.

  • 잔잡은 팔이 밖으로 펴지지 못한다. /Cancabın pari bakkıro pyocici mothanda./

Çanak tutan el dışarı uzanamaz.

Açıklama: İnsanların kendi yakınlarına diğer insanlardan daha çok sevgi duymasını vurgulamaktadır.

  • 제가 제 뺨친다. /Cega ce byamçinda./

Kendi yanağına tokat atmak

Açıklama:  Bir kişinin kendine zarar verdiği durumlarda kullanılır.

  1. 제것 주고 뺨 맞는다. /Cegot cugo byam mannında./

Kendi eşyamı verip, tokat yedim.

Açıklama: Kişinin yardım ettiği kişi tarafından zarara uğratılması durumunda kullanılmaktadır.

                  (Besle kargayı oysun gözünü)

Korece Atasözleri (Kore Atasözleri) serimizin ilk kısmını buradan okuyabilirsiniz. Ayrıca Korece tercüme ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.