Rusça Tercüme
Rusça Tercüme

Rusça ve Rusça Tercüme Hizmeti...

Rusça (русский язык (yardım), çevriyazım: russkiy yazyk), Avrasya’nın coğrafi olarak en yaygın dili, Slav dillerinin en çok konuşulan dili ve Avrupa’nın en büyük ana dilidir. Rusça, Hint-Avrupa ailesinde bir Slav dilidir. Konuşulan dil açısından bakıldığında, en yakın akrabaları Doğu Slav grubundaki diğer iki ulusal dil olan Ukraynaca ve Belarusça’dır. Doğu Ukrayna ve Belarus’un birçok yerinde, bu diller birbirinin yerine konuşulur ve bazı bölgelerde geleneksel iki dillilik, örneğin doğu Ukrayna’daki Surzhyk ve Belarus’taki Trasianka gibi dil karışımına neden olur. Bir Doğu Slav Eski Novgorod lehçesi, on beşinci veya on altıncı yüzyılda ortadan kalkmış olmasına rağmen, bazen modern Rus dilinin oluşumunda önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca Russophone ülkeleri tarafından da konuşulmaktadır.

Rusça Lehçeleri ve Rusça Tercüme

1900’den sonra, özellikle kelime dağarcığı konularında seviyelendirmeye rağmen, Rusya’da hala bir dizi lehçe bulunmaktadır. Bazı dilbilimciler, Rus dilinin lehçelerini “Kuzey” ve “Güney” olmak üzere iki ana bölgesel gruba ayırır. Moskova ikisi arasındaki geçiş bölgesinde yer alır. Diğerleri dili Kuzey, Orta ve Güney olmak üzere üç gruba ayırır. Moskova Orta bölgede yer alır. Rusya’daki diyalektoloji, düzinelerce daha küçük ölçekli varyantı tanır.

Lehçeler genellikle telaffuz ve tonlama, kelime dağarcığı ve dilbilgisinin farklı ve standart dışı özelliklerini gösterir. Bunlardan bazıları, şimdi standart dil tarafından tamamen atılan eski kullanımın kalıntılarıdır.

Kuzey Lehçeleri

  • Kuzey Rus lehçeleri ve Volga Nehri boyunca konuşulanlar tipik olarak vurgulanmamış /o/ harflerini açıkça telaffuz ederler (okanye/оканье adı verilen fenomen).
  • Moskova’nın doğusunda, özellikle Ryazan Bölgesi’nde, palatalize ünsüzleri takip eden ve vurgulu bir heceden önce gelen vurgulanmamış /e/ ve /a/ [ɪ]’ye indirgenmez (Moskova lehçesinde olduğu gibi), bunun yerine bu tür pozisyonlarda /a/ olarak telaffuz edilir (örneğin, несли, [njɪsˈlji] olarak değil, [njasˈlji] olarak telaffuz edilir). Buna yakanye/ яканье denir.
  • Bununla birlikte, Moskova’nın güneyindeki bazı bölgelerde, örneğin Tula’nın içinde ve çevresinde, /g/ Moskova ve kuzey lehçelerinde olduğu gibi, sessiz bir plosive veya duraklamadan önce gelmediği sürece telaffuz edilir. Bu pozisyonda /g/ ödünç verilir ve fritatif [x]’e seslendirilir.
  • Örneğin, друг [drux] (Moskova’nın lehçesinde, sadece Бог [kutu], лёгкий [ljɵxjkjɪj], мягкий [ˈmjæxjkjɪj] ve bazı türevleri bu kuralı izler).
  • Bu özelliklerden bazıları (örneğin, fiillerin 3. şahıs biçimlerinde debuccalized veya lenited /g/ ve palatalize edilmiş final /tj/ ) modern Ukraynaca’da da mevcuttur. Bu da dilsel bir sürekliliği veya şu ya da bu şekilde güçlü bir etkiyi gösterir.

Türetilmiş diller

Fenya, eski kökenli, Rusça dilbilgisine sahip, ancak farklı kelime dağarcığına sahip suçlu bir argot.

Surzhyk, Ukrayna’nın bazı bölgelerinde konuşulan Rusça ve Ukraynaca özelliklere sahip bir dildir.

Trasianka, Belarus’taki kırsal nüfusun büyük bir kısmı tarafından kullanılan Rusça ve Belarusça özelliklere sahip bir dildir.

Balachka, Don, Kuban ve Terek bölgelerinde, öncelikle Kazaklar tarafından konuşulan bir lehçedir.

Quelia, Almanca ve Rusça’nın sahte bir pidgin’i.

Lehçelerin Kullanım Alanı

Russenorsk, Finnmark ve Kola Yarımadası’ndaki Pomor ticaretinde Ruslar ve Norveçli tüccarlar arasındaki iletişim için kullanılan, çoğunlukla Rusça kelime dağarcığına ve çoğunlukla Norveççe dilbilgisine sahip soyu tükenmiş bir pidgin dilidir.

Runglish, Rusça-İngilizce pidgin. Bu kelime aynı zamanda İngilizce konuşanlar tarafından Rusların Rus morfolojisi ve / veya sözdizimini kullanarak İngilizce konuşmaya çalışma şeklini tanımlamak için de kullanılır.

Anthony Burgess’in 1963 tarihli fütüristik romanı A Clockwork Orange’da konuşulan ve otoriter toplumdaki ahlaki ikilemleri anlatan kurgusal dil Nadsat, birçok Rusça kelime ve Rusça argo kullanıyor.

Yazım

Rusça yazım pratikte makul derecede fonemiktir. Aslında fonemik, morfoloji, etimoloji ve dilbilgisi arasında bir dengedir; ve yaşayan dillerin çoğunda olduğu gibi, tutarsızlıklardan ve tartışmalı noktalardan payına düşeni alır. 1880’ler ve 1910’lar arasında getirilen bir dizi katı yazım kuralı, birincisini ortadan kaldırmaya çalışırken ikincisinden sorumlu olmuştur.

Mevcut yazım, 1918’in büyük reformunu ve 1956’nın son kodlamasını takip ediyor. 1990’ların sonlarında önerilen bir güncelleme düşmanca bir karşılamayla karşılaştı ve resmi olarak kabul edilmedi.

Aslen Bizans Yunancasına dayanan noktalama işaretleri, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Fransız ve Alman modellerinde yeniden formüle edildi.

Ses

Rusça’nın fonolojik sistemi Ortak Slavca’dan miras kalmıştır. Ancak yaklaşık 1400 yılına kadar büyük ölçüde yerleşmeden önce, erken tarihsel dönemde önemli değişikliklere uğramıştır.

Dil, önceki ünsüzün palatalize edilip edilmediğine bağlı olarak farklı harflerle yazılmış beş sesli harfe sahiptir. Ünsüzler tipik olarak geleneksel olarak sert ve yumuşak olarak adlandırılan palatalize edilmemiş ve palatalize çiftler halinde gelir. (Sert ünsüzler genellikle velarize edilir, özellikle de arka ünlülerden önce, bazı lehçelerde velarizasyon sert / l / ile sınırlıdır). Moskova lehçesine dayanan standart dil, ağır strese ve perdede ılımlı bir çeşitliliğe sahiptir. Stresli sesli harfler biraz uzarken, vurgulanmamış sesli harfler yakın sesli harflere veya belirsiz bir schwa’ya indirgenme eğilimindedir. (Ayrıca bakınız: Rusça’da sesli harf azaltma.)

Rus hece yapısı, 4 ardışık sese kadar hem ilk hem de son ünsüz kümeleri ile oldukça karmaşık olabilir. Çekirdek (sesli harf) için V ve her ünsüz için C ile ayakta duran bir formül kullanarak, yapı aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

(C) (C) (C) (C) V(C)(C)(C)(C)

Bununla birlikte, dört ünsüzden oluşan kümeler, özellikle bir morfem içinde çok yaygın değildir.

Rusça tercüme işleminde bu kurallara dikkat edilmelidir. Hukuki, resmi, ticari ve özellikle edebi alanında Rusça tercüme hizmeti profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Rusça dilini her bilene Rusça tercüme yaptırılmamalıdır.

Rusça Tercüme Bürosu

Rusça tercüme ihtiyaçlarınız için tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek. Rusça tercümesi gereken belge / evraklarınız alanında uzman, anadil seviyesinde dile hakim ve profesyonel Rusça yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Rusça tercüme bürosu olan Ankara Çeviri Bürosu, Tüm Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği üyesidir.

Rusça Çeviri
Rusça Çeviri

Profesyonel Rusça çeviri / Rusça tercüme hizmetleri, bir belgeyi, web sitesini ve diğer içeriği Rusçaya çevirmeniz gerektiğinde en iyi seçenektir. Dil zengin bir tarihe sahiptir. Dünya çapında 150 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Aynı zamanda öğrenmesi en zor dillerden biridir, o zaman neden profesyonel yardım almıyorsunuz?

Profesyonel Rusça Çeviri Hizmetleri

Profesyonel bir Rusça çevirmen tutmanız gerekmesinin birçok nedeni olabilir. Belki de tıp, hukuk veya bilim alanında bir uzman arıyorsunuz. Doğru çevirinin gerekli olduğu herhangi bir alan. Böylece şirketiniz ürünlerini Rusya’daki potansiyel müşterilerle iletişim kurarken hata yapmadan pazarlayabilir.

Rusça çevirmenler bir dizi deneyim, nitelik ve beceriye sahiptir. Rusça konuşan bir çevirmen, Rusçadan Türkçeye veya diğer dillere çeviri yapabilen bir profesyoneldir. En iyi Rusça çevirmen, Kiril alfabesindeki metinlerin diğer dillere nasıl çevrildiğini bilen ve farklı belge türlerini okuma ve yorumlama yeteneğine sahip bir kişidir. Tüm çevirmenlerin her iki dilde de yetkin olmaları gerekir. Ancak çeviri veya sözlü çeviri alanında derece veya diploma gibi ek bir yeterliliğe sahip olanlar da vardır.

Profesyonel Rusça çeviriler, ürününüzün Rusya pazarında iyi temsil edilmesini sağlamanın en iyi yoludur.

Rus dilinin tarihinden

Rus dili bir Hint-Avrupa dilidir ve daha büyük Balto-Slav kolunun bir parçası olan Doğu Slav dil ailesine aittir. Dünyada en çok konuşulan dillerden biridir. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler ‘in altı resmi dilinden biridir. Aslında, Rusça dünya çapında 260 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Rusça, Mandarin Çincesi, İngilizce, Hintçe, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Bengalcenin ardından dünyanın sekizinci en popüler dilidir.

Rus dili, tarihi boyunca diğer birçok dilden etkilenmiştir. Dil, önümüzdeki iki yüzyıl boyunca Eski Doğu Slav lehçelerinden bugün Standart Rusça olarak bildiğimiz şey haline geldi.

Rusya’nın tarihi, Cyril adında bir keşiş tarafından “Glagolitic alfabesi” adlı bir el yazmasında ilk kez kaydedildiği MS 862’ye kadar uzanıyor. Eski Doğu Slavca’nın yazılı örnekleri 10. yüzyıldan itibaren kanıtlanmıştır.

Rusya’da basılan ilk kitap 1564’te yayınlandı. Çek ve Slovakça ile yakından ilişkili olan Eski Kilise Slavcasında yazıldı. Bu süre zarfında, yazım veya telaffuz için standartlaştırılmış kurallar yoktu. Sadece 1710’da Büyük Peter, Polonya yazım kurallarına dayanan yazım ve telaffuz kurallarına sahip bir Bilimler Akademisi kurdu.

Rus ve diğer Slav dilleri arasındaki en belirgin fark, Rus dili metinlerinin yazılmasında kullanılan Kiril alfabesidir. Bu alfabe eski Yunan alfabesine dayanmaktadır. Ancak çeşitli Slav lehçelerinin konuşmacılarının kendi dillerini okumalarını ve yazmalarını kolaylaştırmak için zaman içinde yapılan küçük değişikliklerle.

Rusça çevirileri İngilizce konuşan insanlar için zorlaştıran Rus dilinin özellikleri

Rus dili, Yunan alfabesinden türetilen Kiril alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Kiril yazısı, Bizans egemenliği altına girdikten sonra Eski Kilise Slavları için yeni bir yazı sistemi geliştiren Bizans rahipleri tarafından 988 yılında uyarlanmıştır. Rusça, Kiril alfabelerini kullanan diğer dillerde bulunmayan sesleri temsil etmek için ek karakterlerle birlikte hem Latin hem de Yunan alfabelerinden bazı harfler kullanır. Bazı harflerin bir kelime içindeki konumlarına bağlı olarak farklı formları vardır (ilk, orta veya son). En iyi Rusça çevirmen, Kiril dilindeki metinlerin diğer dillere nasıl çevrildiğini bilen bir kişidir.

Rusça telaffuz, ana dili İngilizce olanlar için zor olabilir. Çünkü İngilizcede bulunmayan birçok ünsüz kümesi ve sesli harf kombinasyonu bulunmaktadır.

Rus Alfabesi

Rus alfabesi 33 harf içerir. 21 ünsüz (б = b), 8 sesli harf (а = a), 2 yarı sesli harf (в = v) ve 10 eş anlamlı (ц, ч). Ek olarak, alışılmadık telaffuza sahip iki harf vardır: ь ve ъ. Bu harflerin İngilizcede eşdeğer bir sesi yoktur. Ancak, Rus alfabesinin bir parçası olduklarından, Rusçayı akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsanız, onları doğru telaffuz etmeyi öğrenmeniz gerekir. İşte Rus alfabesinden alışılmadık telaffuzlara sahip kelimelerin bazı örnekleri

“й” harfi yes veya yo-yo’da y gibi ses çıkarır;

Rus alfabesinde, Rus dilinde kullanılmayan bir “Ь” (Yery) harfi vardır. Aslında, alfabenin bir harfi olarak bile değil, bir işaret olarak kabul edilmektedir. Bu işaret, önceki sesli harf sesinin yumuşak olarak telaffuz edilmesi gerektiğini belirtmek için kullanılmaktadır.

“ы” harfi ([ɨ] olarak telaffuz edilmektedir) Rus alfabesinde bir ünsüzdür. Hem yerli hem de ödünç kelimelerde görünür, ancak Rus Kiril alfabesinin bir parçası değildir. Yabancı kelimelerde, genellikle /i/ olarak telaffuz edilir. Ancak bazı durumlarda, konuşmacının aksanına veya lehçesine bağlı olarak [ɪ] (İngilizcede olduğu gibi) olarak telaffuz edilebilmektedir.. Bazı durumlarda, bir sesli harfi ([i]) bile temsil edebilmektedir..

“ы” harfi ilk olarak Udmurtlarla yakından ilişkili olan Komi-Permyaks tarafından kullanılmıştır. Bu mektup daha sonra bugün artık kullanmayan Finno-Ugric halkı tarafından ödünç alındı.

Rusça, Bulgarca, Çekçe, Lehçe ve Slovakça gibi diğer Slav dilleriyle birçok özelliği paylaşır. Bununla birlikte, Rusça ve diğer Slav dilleri arasında da birçok fark vardır.

Rusça çeviri ihtiyaçlarınız için tek yapmanız gereken bizden fiyat teklifi almanız. Rusça çeviri hizmetimiz bahse konu dili anadil seviyesinde bilen ve profesyonel Rusça yeminli tercümanlarımız tarafından verilmektedir. Belge veya resmi evraklarınızın Rusça çeviri işlemi tamamlanıp, noter onayı işleminden sonra Çankaya Kaymakamlığı‘ndan Apostil işlemini yaptırabilir veya sizin adınıza biz yaptırabiliriz.

WhatsApp
Sorunuz mu var ?
Ankara Çeviri Bürosu
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?